วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โครงการดี ๆ สำหรับผู้พิการ ทั่วประเทศ


มีข่าวดีมาแจ้งข่าวให้กับผู้พิการทั่วประเทศ สมัคร โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2557


 มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 ปัจจุบัน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ปูชนียบุคคลระดับโลก และมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม แก่บุคคลดีเด่นในสาขาอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศที่สมควรได้รับการยกย่อง เพื่อเป็นตัวอย่างและแบบฉบับที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป  ในปี พ.ศ. 2557 มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จึงเห็นสมควรให้มีการคัดเลือกคนพิการ ดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” 
งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 30 วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ โดยได้กราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานในงานเช่นทุกปีที่ผ่านมา รายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือที่เว็บไซต์ http://www.princessngarmchit.org/foundation/index.php

ผู้พิการท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
สถานที่ตั้ง: 
อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ 255 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


เบอร์โทรศัพท์: 
02-354-3388 หรือ call center 02-3545501
เบอร์โทรสาร: 
02-354-3899
อีเมล์: 
ไม่มีความคิดเห็น: