วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ขอเชิญผู้พิการส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์คนพิการ


สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ(พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)ขอเชิญชวนผู้พิการทั่วประเทศ  ส่งผลงานการประกวดตราสัญญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์บริการคนพิการ (ข้อมูลเพิ่มเติม http://nep.go.th/th ) หรือติดต่อตามที่อยู่นี้ ค่ะ 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ 
๒๕๕ ถนนราชวิถี
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ ๐๒ ๓๕๔ ๓๓๘๘ หรือ Call Center ๐๒ ๓๕๔๕๕๐๑

ตัวอย่างใบสมัคร
มาดูรายละเอียดกันนะคะ

รายละเอียดโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ

**************************************

๑.     แนวความคิดของตราสัญลักษณ์  แสดงถึง
๑.๑  สื่อความหมายว่าเป็นศูนย์บริการคนพิการ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเช่น มีสัญลักษณ์คนพิการเป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์
           พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖  มาตรา๔ “คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น  การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆและมีความจำเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป
     ตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้กำหนดประเภทความพิการไว้ ๗  ประเภท ดังนี้
     ๑.  ทางการเห็น
     ๒.  ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
     ๓.  ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
     ๔.  ทางจิตใจหรือพฤติกรรม
     ๕.  ทางสติปัญญา
     ๖.  ทางการเรียนรู้
     ๗.  ออทิสติก
๑.๒ สีสันสวยงามสะดุดตา เป็นที่น่าสนใจ ทันสมัย และมีความเป็นสากล
๒.     คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
นักเรียนนิสิตนักศึกษาของสถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปและ คนพิการที่สนใจ
๓.     กำหนดการประกวด
      ๓.๑  เผยแพร่โครงการและเปิดให้ส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
      ๓.๒  กำหนดปิดรับผลงาน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
               ๓.๓  ประกาศผลการตัดสิน ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการแห่งชาติ (พก. ) จะประกาศผลการตัดสินผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติและจะมีหนังสือแจ้งผลการตัดสินพร้อมกำหนดวันรับรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดในงานสัมมนาวิชาการของ พก. แต่ละรายทราบอีกครั้งหนึ่ง


ไม่มีความคิดเห็น: